Search
Close this search box.

Bangkok Design Week 2020 ในคอนเซปต์ ปรับตัว อยู่รอด เติบโต

Resilience: New Potential for Living
ปีที่ 3 ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ในการรองรับประชากรที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต

จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 68 ซึ่งมากกว่าที่เป็นอยู่ถึงร้อยละ 13 เมื่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น พื้นที่ของเมืองจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ แนวคิดในการวางแผนและบริการจัดการเมืองสมัยใหม่จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และยังต้องสร้างให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป การส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” หรือความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความท้าทาย และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์  

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 ภายใต้แนวคิด “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ – ประดิพัทธ์ และทองหล่อ – เอกมัย ซึ่งจะนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลักที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันไป Program Highlight BKKDW 2020

ชื่อแบรนด์: CEA IN COLLABORATION WITH SHMA AND KEYSTONE STUDIO
ชื่อโปรแกรม: หลุมหลบภัยทางอากาศ: Bangkok #Safezone Shelter
#เซฟโซน #ขอพื้นที่หายใจ #พื้นที่สีเขียว

อากาศร้อน ฝุ่นเยอะ หมอกหนา ควันพิษ เราทำอะไรได้บ้าง? น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ เพราะ “อากาศ” คือ ชีวิต คุณภาพอากาศที่ดีจึงจำเป็นสำหรับทุกลมหายใจ ปัญหาคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ เข้าขั้นวิกฤต จนถือเป็นภัยพิบัติ พื้นที่แห่งนี้จึงออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยพิบัติ เพื่อทดลองสร้าง #เซฟโซน สำหรับทุกคน โดยมีธรรมชาติเป็นพระเอก ไม่ว่าจะเป็นพืชสีเขียว ลม และ น้ำ ร่วมกับเทคโนโลยี การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ต้อนรับให้ทุกคนเข้ามานั่งพักให้สบาย สูดอากาศให้เต็มปอด #พักเหนื่อยให้หายหอบพาคนที่ชอบมาหายใจ ก่อนออกไปสู้กับสงครามทาง(คุณภาพ)อากาศในเมืองด้านนอก ชื่อแบรนด์: MAYDAY!
ชื่อโปรแกรม: เรือและท่าเรือที่ออกแบบโดยทุกคน
โครงการ “เรือและท่าเรือที่ออกแบบโดยทุกคน” (Boat & Boat Station Designed by YOU) การเดินทาง ทางเรือ

ถือว่าเป็นตัวเลือกในการเดินทางที่ทั้งประหยัดและรวดเร็ว มีช่องทางการเดินทางเป็นของตัวเอง (Right of way) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับระบบราง (BTS, MRT) และยังมีเส้นทางที่พาดผ่านย่านสำคัญ ๆ ของเมืองกรุงเทพหลากหลายย่าน การจัดทำโครงการ “เรือและท่าเรือที่ออกแบบโดยทุกคน” จะเป็นการให้ประชาชนผู้ที่ใช้เรือเป็นประจำและไม่ใช้เรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เข้ามามีส่วนร่วมระดมความคิดและทรัพยากรในการสร้างความสะดวกและความมั่นใจในการเดินทาง ชื่อแบรนด์: CEA X ERC
ชื่อโปรแกรม: Solar Ventures

โครงการนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ 12 นวัตกรรมต้นแบบ และ 3 ทีมงานได้แก่ 
CreativeVentures, DesignVentures และ MakerVentures ตั้งใจที่จะช่วยให้โลกนี้ดีกว่าเดิมด้วยพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ชื่อแบรนด์: KUDOS
ชื่อโปรแกรม: E!CUBE

งานจัดแสดงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หากปีนี้พบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกขั้นด้วย เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำ ดิน ไม่เว้นแม้แต่จากปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากขยะอาหาร เพื่อสร้างความตระหนักต่อผู้ชมทั้งด้านพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ชื่อแบรนด์: SUMPHAT GALLERY
ชื่อโปรแกรม: บางกอกซีแลนเดีย

BANGKOK SEALANDIA ดีไซน์ไปสู่อนาคต ออกแบบรูปแบบชีวิตในอนาคตปี 2050 ซึ่งเป็นปีที่โลกจะไม่มีขั้วโลกเหนือ ทําให้ระดับนํ้าทะเลสูงขึ้นและท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย รวมทั้งกรุงเทพฯ ตั้งคำถามว่าคนกรุงเทพฯ จะมีชีวิตอยู่อย่างไรเมื่อไม่มีขั้วโลกเหนือ ชื่อแบรนด์: THINKK Together
ชื่อโปรแกรม: THINKK Together

THINKK Together สร้างโจทย์และหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความแปลกใหม่ การแก้ปัญหา การตอบพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ความจำเป็น ความอยู่รอดของธุรกิจ การสร้างโอกาสใหม่ให้สังคม ชุมชน เพื่อเป็นตัวอย่างไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์แขนงอื่น ๆ พร้อมขับเคลื่อนแวดวงงานออกแบบ


ชื่อแบรนด์: Eyedropper Fill Co., Ltd.
ชื่อโปรแกรม: DIVERSCITY เมืองของความหลากหลาย

DIVERSCITY | เมืองของความหลากหลาย เทศกาลศิลปะติดตั้งผนวกพื้นที่ชุมชน (Site-specific installation art) ประกอบด้วยผลงานศิลปะแสงและมัลติมีเดีย เล่าเรื่องและสะท้อนคุณค่าของความหลากหลายในพื้นที่เจริญกรุง – ตลาดน้อย โดยมีพื้นที่, ผู้คน, ความคิด, ทักษะ, ภูมิปัญญา, วัสดุในท้องถิ่น ฯลฯ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการออกแบบ ชื่อแบรนด์: DESIGNPLANT
ชื่อโปรแกรม: DESIGNPLANT

DESIGN LIMITED คือต้นแบบร้านดีไซน์เชิงทดลอง ของนักออกแบบไทย ที่จะผสมผสานการนำเสนอกึ่ง Exhibition และ Concept Store ที่พูดถึง LIMIT หรือข้อจำกัด ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่เสมอ ในสภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่ สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน รวมไปถึง Lifestyle ของผู้ใช้ การใช้งาน กระบวนการผลิต การออกแบบ ข้อจำกัดทางวัสดุ กลไกการซื้อขาย การทำธุรกิจ
อัปเดตทุกความเคลื่อนไหว และรายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้ที่ 

You May Also Like