Search
Close this search box.

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน สัมภาษณ์ถึงนิทรรศการครั้งสำคัญ

Hundred Years Between Exhibition: Exclusive interview

The Passport ได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซนให้สัมภาษณ์ถึงเบื้องหลังของงานนิทรรศการภาพถ่าย “Hundred Years Between” การเดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนอร์เวย์

จัดแสดงในวาระครบรอบ 115 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-นอร์เวย์ ภายในอาคารหลังประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร คือ ศุลกสถาน หรือโรงภาษีร้อยชักสาม ก่อนที่จะอาคารปิดปรับปรุงเป็นระยะเวลา 6 ปี

You May Also Like