Search
Close this search box.

นิทรรศการหัวโขนชั้นครู ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการหัวโขนชั้นครู โดยรวบรวมผลงานหัวโขนอันเก่าแก่และทรงคุณค่า พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและเกร็ดความรู้ต่างๆ ของหัวโขน ศิลปะการทำหัวโขน ตลอดจนบริบทในการใช้งาน มาจัดแสดงที่ชั้น 4 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  23 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563  “โขน” เป็นนาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูงเก่าแก่ของไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น รวมศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นมหรสพที่บรรพชนไทยสร้างขึ้น สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และอยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานจวบจนปัจจุบัน คุณค่าของโขนจึงมิใช่แค่เพียงศิลปะการแสดง แต่ยังผสานและสะท้อนถึงวิถีความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจน ควรค่าแก่การเผยแพร่และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป 

เมื่อปี 2562 UNESCO ได้ประกาศให้ขึ้นบัญชี การแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โขน” เพื่อสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเตรียมรับการประเมินจาก UNESCO ในอีก 3 ปีข้างหน้า  นิทรรศการ หัวโขนชั้นครู เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการ มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังความตระหนักรู้และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโขนแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รวบรวมหัวโขนของครูช่างรุ่นต่างๆ ที่หาชมได้ยาก เป็นงานประณีตศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถเชิงช่างของครูช่างรุ่นต่างๆ ในประเทศไทย และเพื่อสร้างเสริมความรู้และสำนึกรักในหัวโขน หนึ่งในมรดกทางภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่และทรงคุณค่าที่สุดสิ่งหนึ่งของสังคมไทย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหัวโขนชั้นครู ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. – 19:00 น. (ปิดทุกวันพุธ) ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง (เชิงสะพานผ่านฟ้า) กรุงเทพฯ
ค่าเข้าชม 50 บาท (ชมและถ่ายภาพได้ทุกนิทรรศการ)


สอบถามเพิ่มเติม
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. 02-281-5360-1 
Facebook: queengallerybkk

You May Also Like