Search
Close this search box.

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย
Photo Story
พระอารามหลวงชั้นตรีคู่เมืองราชบุรีแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างไว้ตั้งแต่สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16  จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม ซึ่งเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมร ส่งผ่านอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาสู่เมืองชยราชปุรี (ชื่อเดิม) ดัดแปลงศาสนสถานเป็นพระปรางค์ พร้อมสร้างกำแพงศิลาแลงล้อมรอบเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเมืองตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลของเขมร ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้น ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 จึงมีการสร้างพระปรางค์แบบอยุธยาซ้อนทับ และสร้างพระปรางค์บริวารขึ้นอีก 3 องค์บนฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร ยังเต็มไปด้วยความวิจิตรเข้มขลังของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนา ผสมผสานไปกับศิลปะขอม อาทิ พระชัยพุทธมหานาค (หลวงพ่อพันปี) ที่ประดิษฐานด้านบนพระปรางค์ประธาน ระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปจากหลายยุคสมัย มณฑปโบราณ เจดีย์แถว พระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลาย ฯลฯ หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวราชบุรี ก็ต้องบอกว่าศาสนสถานแห่งนี้จัดอยู่ในสถานที่ไม่ควรพลาดชมจริงๆ

วัดมหาธาตุฯ ราชบุรี
ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี

You May Also Like