Search
Close this search box.

อัปเดท!! ศบค.ชะลอมติผ่อนปรนของ กทม.ออกไปอีก 14 วัน

ศบค. สั่งขยายมาตรการ กทม.ผ่อนปรนไปอีก 14 วัน

อัปเดท!! ศบค.ชะลอมติ กทม.ออกไปอีก 14 วัน
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร วันนี้(31 พ.ค.64) มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ 5 ประเภท โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น ศบค. ให้ใช้ประกาศกรุงเทพมหานครขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตามประกาศฉบับที่ 29 ออกไปอีก 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

You May Also Like