Search
Close this search box.

กรมอุทยานฯ สั่งงดประกอบอาหารมีควันและกลิ่นรบกวนที่จุดกางเต็นท์

ป้องกันรบกวนผู้อื่น และสัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามในประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ

เนื้อหาสรุปว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีแนวทางงดการประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากการประกอบอาหารประเภทนี้ก่อให้เกิดมลภาวะและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้ามาในบริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก เนื่องจากได้กลิ่นอาหารและมาทำลายทรัพย์สินหรืออาจทำอันตรายแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 8 ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2563 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ม2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโตยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศ ดังนี้

งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พัก ในอุทยานแห่งชาติ ยกเว้น ชงชา – กาแฟ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ พื้นที่ประกอบอาหาร จัดพื้นที่ให้เอกชนหรือชุมชนท้องถิ่นเข้ามาขออนุญาตจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลต่างๆ และแนวทางอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ที่มา: http://news.dnp.go.th/news/2889 

You May Also Like