Search
Close this search box.

ฟรีวีซ่าอินเดีย-ไต้หวัน พำนักไทย 30 วัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย (10 พฤษภาคม 2567) เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจากประกาศล่าสุดของทางกระทรวงมหาดไทยมีสาระสำคัญคือ

  • ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดีย ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวให้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน
  • ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้ประกาศยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวัน เป็นเวลา 30 วัน (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567)  เช่นเดียวกัน

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูลอ้างอิง ประกาศกระทรวงมหาดไทย

You May Also Like