Lonely Planet

Lonely Planet

บินไปแคนาดา ต้องแสดงผลตรวจโควิด
report

บินไปแคนาดา ต้องแสดงผลตรวจโควิด

เริ่มใช้มาตรการใหม่ของการโดยสารเครื่องบินไปแคนาดา

เกือบปีที่ผ่านมาในหลายประเทศ มีมาตรการควบคุมการระบาดจากการเดินทางทางอากาศของชาวต่างชาติที่เข้าไปในประเทศตนเอง และล่าสุดแคนาดา ก็ออกข้อกำหนดบังคับให้ต้องมีผลทดสอบโควิดจากจากผู้เดินทางโดยเครื่องบิน พร้อมกักตัวอีก 14 วัน
แคนาดา ไม่ได้ปิดประเทศ แต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแคนาดา ต้องอยู่ภายใต้มาตรการใหม่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คือ ผู้โดยสารทางอากาศทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ต้องมีผลทดสอบ COVID-19 เป็นลบ แสดงต่อสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ผู้ที่ได้รับผลตรวจเป็นลบจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแคนาดา แต่ยังต้องกักตัวอีก 14 วันอีกด้วย

ผู้เดินทางเข้าประเทศแคนาดาที่มีผลตรวจโควิดจะได้รับการตรวจสอบเรื่องสถานที่กักตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหากพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลแคนาดาจัดให้แทน นอกจากนี้ ยังต้องใช้แอปพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ ArriveCAN สำหรับให้ข้อมูลการติดตามกับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ แม้ว่าแคนาดา เป็นประเทศแรกๆที่เริ่มต้นการฉีดวัคซีนแล้วในเดือนมกราคม 2564 แต่ยอดผู้เสียชีวิตก็พุ่งสูงไปกว่า 16,000 คน (อัปเดท 7 ม.ค. 2564)
Tags: