Search
Close this search box.

อพท. ผลักดัน สุโขทัย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ยูเนสโก

ลุ้นสุโขทัย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้มอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) จังหวัดสุโขทัย ให้ความร่วมมือกับจังหวัดสุโขทัย ในการผลักดันให้ “สุโขทัย” เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities : GNLC) ประจำปี 2564

ประโยชน์ของการเป็นกลุ่มสมาชิก GNLC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 224 เมือง ใน 52 ประเทศ จะทำให้เกิดการเดินทางศึกษาเรียนรู้ระหว่างกัน และช่วยสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องการเดินทางมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดการรับรู้ในภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเมืองสุโขทัยที่เคยได้รับเลือกเป็น เมืองมรดกโลก (พ.ศ. 2534) มรดกความทรงจำแห่งโลก (พ.ศ. 2546) และเมืองสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2562) นำมาซึ่งการยกระดับและเพิ่มมูลค่าเชิงพื้นที่ทั่วจังหวัดสุโขทัย ก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดและประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ถ้าหากเมืองสุโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับจากยูเนสโกในการเป็นสมาชิก ได้แก่
1. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เช่น ได้เข้าถึงเครื่องมือ และกลยุทธ์ในการพัฒนาเมือง ได้รับข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงานจากรายงานการวิจัยต่างๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเมืองแห่งการเรียนรู้ทั่วโลก
2. ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้างหุ้นส่วนเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ได้ติดต่อกับประเทศสมาชิก ได้สื่อสารกับเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสมาชิก GNLC
3. ได้รับการยอมรับในความพยายามและการดำเนินงานของเมือง เช่น ได้ร่วมแบ่งปันเป้าหมาย ความคืบหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของ UNESCO GNLC ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เมืองกรณีศึกษา และยังได้รับสิทธิ์สมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก้อีกด้วย

หากสุโขทัย ได้รับการคัดเลือก จะนับเป็นเมืองแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หลังจากเทศบาลนครเชียงราย เคยได้รับไปก่อนหน้านี้ ในปี 2562

You May Also Like