Search
Close this search box.

World Turtle Day วันเต่าโลก 23 พฤษภาคม

วันที่ชวนให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของเต่า

องค์กรอนุรักษ์ และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล (American Tortoise Rescue) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ของสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้ “วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี” เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเต่า สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ร่วมกันปกป้อง และอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการอนุรักษ์เต่าในประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่ามีการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการอนุรักษ์ทั้งเต่าบก และเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยที่เต่ามะเฟืองถูกบรรจุอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ยังมีการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์เต่าจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน รวมทั้งองค์กรอิสระในการเพิ่มประชากรทั้งเต่าบกและเต่าทะเล ให้ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

You May Also Like