Search
Close this search box.

กลุ่มวัดปรัมบานัน เทวสถานฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

มรดกโลกศาสนาฮินดูบนเกาะชวา
Candi Prambanan, Indonesia
บุโรพุทโธ (Borobudur) หรือ โบโรบูดูร์ เป็นศาสนสถานยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาบนดินแดนชวาในอดีต แต่ไม่เพียงแค่ศาสนาพุทธเท่านั้น บนเกาะชวายังมี “จันดีปรัมบานัน” (Candi Prambanan) หรือ จันดีราราจงกรัง (Candi Rara Jonggrang) โบราณสถานที่เป็นดั่งสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า ศาสนาฮินดู ก็เคยมีความยิ่งใหญ่มากเพียงใด  กลุ่มวัดฮินดู ปรัมบานัน มีสถานะเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม รับรองโดยองค์การยูเนสโก เช่นเดียวกับบุโรพุทโธ การเดินทางมาเยือน ยกยาการ์ตา (Yogyakarta) เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่จึงมักพ่วงโปรแกรมสถานที่สองแห่งไว้ด้วยกัน โดยที่กลุ่มวัด ปรัมบานัน มีระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตรเท่านั้น ภายในแนวกำแพงสี่เหลี่ยมล้อมรอบนี้ อลังการไปด้วยเทวาลัยแบบศิลปะชวาภาคกลางตอนปลายในราชวงศ์สัญชัย ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู บริเวณตรงกลางคือเทวาลัยขนาดใหญ่สร้างขึ้นด้วยหิน จำนวน 8 องค์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาฮินดู งดงามด้วยศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย มีองค์เทวาลัยหลักอยู่ 3 หลังด้วยกัน ซึ่งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้น มากับความสูง 47 เมตร (สูงกว่าบุโรพุทโธ ประมาณ 5 เมตร) สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระอิศวร เทพเจ้าสูงสุดตามความเชื่อของศาสนา ส่วนสองเจดีย์ที่ตั้งอยู่ขนาบข้างกัน มีขนาดเล็กกว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระนารายณ์และพระพรหม รายล้อมด้วยเทวาลัยบริวารกว่า 200 หลัง ศาสนสถานที่อลังการซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าส่วนใหญ่พังทลายลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงศตวรรษที่ 17 และถูกหลงลืมไปเนิ่นนาน ปล่อยรกร้าง จนเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่ 20 โบราณสถานแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะและเผยความยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2534 การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่ตูนีเซีย ได้รับรองให้กลุ่มวัดฮินดูแห่งนี้มีสถานะเป็นมรดกโลก และยังเป็นศาสนสถานของศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย รวมถึงใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม borobudurpark.com/en/temple/prambanan

You May Also Like