Search
Close this search box.

Photo Story: การบูรณะกำแพงเมืองจีนใต้น้ำ

เหอเป่ยเดินหน้าบูรณะกำแพงเมืองจีนส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำ
Photo Story: การบูรณะกำแพงเมืองจีนใต้น้ำ
กำแพงเมืองจีน (Great Wall of China) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์การก่อสร้างจากมนุษย์ที่เราคุ้นตา มักเป็นภาพความยิ่งใหญ่ที่คดเคี้ยวไปตามแนวเทือกเขา ทอดยาวไปกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ครอบคลุม 9 มณฑล แต่ด้วยกาลเวลาที่ผ่านไป กำแพงเมืองจีนก็มีบางจุดที่เสียหายไปตามยุค เมื่อเร็วๆนี้ มณฑลเหอเป่ย (Hebei) ทางตอนเหนือของจีน หนึ่งในมณฑลที่กำแพงเมืองจีนพาดผ่าน เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการป้องกันและบำรุงรักษากำแพงเมืองจีน ในส่วนพื้นที่สี่เฟิงโข่ว (Xifengkou) และส่วน พานเจียโข่ว (Panjiakou) ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพราะหลังจากเริ่มต้นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพานเจียโข่วในทศวรรษ 1970 หรือที่เรียกว่า Panlong Lake ทำให้ส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนจมลงไปใต้น้ำ จนก่อให้เกิดภูมิทัศน์ “กำแพงเมืองใต้น้ำ” ที่เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่การดำเนินการบูรณะที่กำลังทำอยู่นี้ มีเป้าหมายให้กำแพงเมืองจีนส่วนดังกล่าวสามารถโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้หลักการ “ซ่อมแซมสิ่งเก่าให้คงสภาพเดิม” เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยเชิงโครงสร้างของกำแพงเมือง

เครดิตภาพ: สำนักข่าวซินหัวไทย

You May Also Like