Search
Close this search box.

วัดปศุปฏินาถ เนปาล

สัมผัสสัจธรรมแห่งชีวิตในเนปาล
การเดินทางไปต่างแดนเพื่อเรียนรู้-มองเห็นภาพสัจธรรมแห่งชีวิตเรื่องความตายที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า เรามักนึกถึง พาราณสี ในประเทศอินเดีย เป็นลำดับแรกๆ แต่สำหรับการเดินทางไปเยือนเนปาล ก็มีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านั้นได้ แม้ไม่ถึงขั้นใกล้ชิดแบบอินเดีย แต่ก็ได้รับรู้บรรยากาศเหล่านั้น วัดปศุปนาฏ (Pashupatinath) ที่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ออกไปราว 5 กิโลเมตร คือ วัดฮินดู ซึ่งเป็นวัดแห่งพิธีเผาศพ ตั้งอยู่ริมน้ำพักมาตี (Bagmati) ในประเทศเนปาล ซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ความสำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของศาสนสถานแห่งนี้ ทำให้วัดได้รับสถานะเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี 1979 แม้วัดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้นับถือฮินดูเข้าไปภายใน แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถเที่ยวชมบางพื้นที่ และสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเผาศพ ได้บริเวณทิศตะวันออกของวัด พิธีเริ่มจากจุ่มเท้าผู้วายชนม์ลงในแม่น้ำเพื่อชำระบาป จากนั้นเวียนซ้าย 3 รอบ แล้วเผาที่เชิงตะกอน โปรยเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาลงไปในแม่น้ำ  นอกจากพิธีเผาศพแล้ว ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานศิวะราตรี พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ที่มีผู้เข้าร่วมงานในแต่ละปีนับแสนคนในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pashupatinathtemple.org 

You May Also Like